Sınav Ve Değerlendirme

Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi

MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Güz ve bahar dönem sonu (final) sınavları, ait oldukları yarıyıl sonlarında yapılır. Dönem sonu sınavlarının yapılacağı yer, dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilk sınavdan en az on gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ara sınava mazereti nedeniyle katılmayan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler sınavlara katılmazlarsa başarısız sayılır.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav not çizelgeleri ve sınav kâğıtları sınavın yapıldığı dönem sonuna kadar ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınav not çizelgeleri ve sınav kâğıtları, ilgili birim tarafından mezuniyetten sonra en az iki yıl saklanır.

(3) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav çeşitleri

MADDE 20 – (1) Üniversitede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur.

Ara sınav

MADDE 21 – (1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla, ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını bağlı bulundukları akademik birimin sekreterine raporun alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde ulaştırmak zorundadır.

(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla yarıyıl sonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olduğu halde sınava katılamayan veya sınava girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir.

Tek ders sınavı

MADDE 25 – (1) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler.

b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

c) Tek ders sınavı sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’yeyükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve yaz stajı gibi uygulamaları tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.

Muafiyet sınavı

MADDE 26 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla Senato kararı ile başka ortak zorunlu derslerden de muafiyet sınavı açılabilir.

Sınavlara giriş şartları

MADDE 27 – (1) Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt yenilemiş olmak, teorik derslerin en az % 70'ine devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarının en az % 80'ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda değildir. Uygulamalarda başarısızlık halinde ders tekrar alınır.

(2) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ilgili kurul karar verir.

Ders başarı notu

MADDE 28 – (1)Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

(2) Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 50 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamı aşağıdaki tabloya göre harf notu ve katsayısı olarak derecelendirilir.

(3)Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler “Diğerleri” olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Herhangi bir dersten yapılacak aktivitelerin başarı notuna katkısı ilgili yönetim kurulu kararı alınarak birim öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir.

(4) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.

(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir:

           

             NOT ARALIĞI        HARF NOTU            KATSAYI           DERECELER

                     90-100                        AA                          4,00                GEÇER

                      86-89                         AB                          3,75                GEÇER

                      81-85                         BA                          3,33                GEÇER

                      76-80                         BB                          3,00                GEÇER

                      70-75                         BC                          2,75                GEÇER

                      65-69                         CB                          2,33                GEÇER

                      60-64                         CC                          2,00                GEÇER

                      57-59                         CD                          1,75                KOŞULLU GEÇER

                      54-56                         DC                          1,33                KOŞULLU GEÇER

                     50-53                          DD                          1,00                KOŞULLU GEÇER

                       0-49                          FF                           0,00                GEÇMEZ*

                                                         F1                                                 GEÇMEZ, DEVAMSIZ

                                                         F2                                                 GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

                                                         G                                                   GEÇER (Kredisiz Dersler)

                                                         K                                                   GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

                                                         M                                                  GEÇER (Muaf Edilen Dersler)

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.

d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.

(6) (Yürürlükten Kaldırma: RG - 06/08/2019-30854)

(7) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL SÜLEYMAN YAVUZ
Güncelleme : 7.03.2022 16:37:11